STIPSI – symulator prób losowych do inwentaryzacji drzewostanów i gospodarstw leśnych

Prezentacja wyników

[ Zarys ]   [ Program – Sposób inwentaryzacji drzewostanów ]   [ Program – inwentaryzacja gospodarstwa leśnego ]   [ Zakres wykorzystania & Historia ] [ ]

Prezentacja wyników

Najważniejsze dane dotyczące symulacji prób losowych można przedstawić w graficznej bądź tabelarycznej formie, wydrukować bądź zapisać dla obu alternatywnych metod inwentaryzacji.


Inwentaryzacja drzewostanu: przeciętna pierśnica wszystkich gatunków drzew


Inwentaryzacja drzewostanu: rozkład stopni pierśnic

Dla uzyskania optymalnej przejrzystości najważniejsze parametry zostały przedstawione w postaci wykresów słupkowych. Odnosi się to do: pola powierzchni przekroju/ha, przeciętnej pierśnicy, gatunków drzew a przy inwentaryzacji gospodarstwa leśnego także powierzchni/ha. Przy tym dla lepszego porównania wyniki prób losowych (wypełnienie) i dla pełnego pomiaru (deseń - kratka) są zestawione obok siebie jako wykresy słupkowe w odpowiednich barwach gatunku.


Inwentaryzacja gospodarstwa leśnego: matryca wyboru analizowanych jednostek


Inwentaryzacja gospodarstwa leśnego: pole powierzchni przekroju wszystkich typów drzewostanów I i II klasy wieku

Analizowaną jednostką przy klasycznej inwentaryzacji jest każdorazowo pojedynczy drzewostan. Dlatego też podczas inwentaryzacji gospodarstwa leśnego możliwy jest wybór typu drzewostanu i klasy wieku. Daje nam to możliwość analizy wielu kombinacji drzewostanów. Użytkownik dokonuje wyboru na podstawie kolorowej matrycy wyboru.

Symulacja z przesuniêt¹ siatk¹ kwadratów jest powtarzana do 2000 razy. Wyniki pokazywane s¹ na bierz¹co w oknie "rozk³ad czêstoœci"

Wyniki obydwu, alternatywnych metod inwentaryzacji zestawione są częściowo w diagramach, a częściowo w tabelach bazowych. Podczas inwentaryzacji drzewostanu można dodatkowo utworzyć listę pomierzonych wartości dla każdej próby losowej.

Warenkorb schließen

Warenkorb

Titel Anzahl Preis
Gesamtpreis: