Geodatendienste

Einen Großteil der FVA-Geodaten steht auch als Webdienst zur Verfügung

 ThemaWMSMetadaten

Waldfunktionen

   FVA WMS Waldfunktion Gesetzlicher Bodenschutzwald und Lawinenschutzfunktionhttps://owsproxy.lgl-bw.de/owsproxy/ows/WMS_FVA_Bodenschutzwald?https://www.geoportal-bw.de/geonetwork/srv/api/records/a03befda-1c6a-054e-87f2-814ed9fab601
   FVA WMS Waldfunktion Erholungswald der Stufen 1 und 2https://owsproxy.lgl-bw.de/owsproxy/ows/WMS_FVA_Erholungswald_Stufe1und2?https://www.geoportal-bw.de/geonetwork/srv/api/records/91078a33-0a46-f9a8-0e0d-232b96828c56
   FVA WMS Waldfunktion Gesetzlicher Erholungswaldhttps://owsproxy.lgl-bw.de/owsproxy/ows/WMS_FVA_Gesetzlicher_Erholungswald?https://www.geoportal-bw.de/geonetwork/srv/api/records/f19c5ab0-657a-7606-495e-83e32041113d
   FVA WMS Waldfunktion Immissionsschutzwaldhttps://owsproxy.lgl-bw.de/owsproxy/ows/WMS_FVA_Immissionsschutzwald?https://www.geoportal-bw.de/geonetwork/srv/api/records/bd12c3dd-9303-b475-94ca-154b98249f48
   FVA WMS Waldfunktion Klimaschutzwaldhttps://owsproxy.lgl-bw.de/owsproxy/ows/WMS_FVA_Klimaschutzwald?https://www.geoportal-bw.de/geonetwork/srv/api/records/e7528cef-6613-90a6-a0ef-1ef4586f3a36
   FVA WMS Waldfunktion Sichtschutzwaldhttps://owsproxy.lgl-bw.de/owsproxy/ows/WMS_FVA_Sichtschutzwald?https://www.geoportal-bw.de/geonetwork/srv/api/records/0aa7daf5-f68c-6dc2-769e-b2fc2b74f9fa
   FVA WMS Gesetzlicher Schutzwald gegen schädliche Umwelteinwirkungenhttps://owsproxy.lgl-bw.de/owsproxy/ows/WMS_FVA_Gesetzlicher_Umweltschutzwald?https://www.geoportal-bw.de/geonetwork/srv/api/records/8c8ff59a-40ba-ec37-e739-09ca0f2ceec4
   FVA WMS Sonstiger Wasserschutzwaldhttps://owsproxy.lgl-bw.de/owsproxy/ows/WMS_FVA_Wasserschutzwald?https://www.geoportal-bw.de/geonetwork/srv/api/records/855b4b62-2759-b68b-7b6b-870b48557e96

Waldbiotope

   FVA WMS Waldbiotopehttps://owsproxy.lgl-bw.de/owsproxy/ows/WMS_FVA_Waldbiotope?https://www.geoportal-bw.de/geonetwork/srv/api/records/f3b2bf51-118c-49e6-637f-9863b857113f

Forstliche Standortskartierung

   FVA WMS Forstliche Standortskartehttps://owsproxy.lgl-bw.de/owsproxy/ows/WMS_FVA_Forstliche_Standortskarte?https://www.geoportal-bw.de/geonetwork/srv/api/records/a376c2bb-2392-d0c3-5249-25a921f10864
   FVA WMS RegionaleGliederunghttps://owsproxy.lgl-bw.de/owsproxy/ows/WMS_FVA_RegionaleGliederung?https://www.geoportal-bw.de/geonetwork/srv/api/records/97741486-d610-82a8-7a2a-bcdfdbbb6eb5

Wildtierökologie

   FVA WMS Windenergie und Auerhuhnhttps://owsproxy.lgl-bw.de/owsproxy/ows/WMS_FVA_Auerhuhn_Windenergie?https://www.geoportal-bw.de/geonetwork/srv/api/records/a09356b1-721e-6964-38cf-08c233c74429
   FVA WMS Auerhuhnrelevante Flaechenhttps://owsproxy.lgl-bw.de/owsproxy/ows/WMS_FVA_AuerhuhnFlaechen?https://www.geoportal-bw.de/geonetwork/srv/api/records/da646cf7-87fe-149e-d776-aadcb0d3b757
   FVA WMS Wildkatzennachweisehttps://owsproxy.lgl-bw.de/owsproxy/ows/WMS_FVA_Wildkatze?https://www.geoportal-bw.de/geonetwork/srv/api/records/60a52b50-e47b-2b73-0024-73d161c41daf
   FVA WMS Generalwildwegeplanhttps://owsproxy.lgl-bw.de/owsproxy/ows/WMS_FVA_Generalwildwegeplan?https://www.geoportal-bw.de/geonetwork/srv/api/records/0115d747-b0a1-6a15-2e56-4c1c5783628b
   FVA WMS Luchsnachweisehttp://owsproxy.lgl-bw.de/owsproxy/ows/WMS_FVA_Luchsnachweise?https://www.geoportal-bw.de/geonetwork/srv/api/records/6f1d25b4-3cfd-d4c2-8b03-204cb9124546
   FVA WMS Wolfsnachweisehttps://owsproxy.lgl-bw.de/owsproxy/ows/WMS_FVA_Wolfsnachweise?https://www.geoportal-bw.de/geonetwork/srv/api/records/4b69fc4f-a643-6d2d-54f2-76226c2b9bb2
   FVA WMS Auerhuhnverbreitunghttps://owsproxy.lgl-bw.de/owsproxy/ows/WMS_FVA_Auerhuhnverbreitung?https://www.geoportal-bw.de/geonetwork/srv/api/records/1180b59b-b2f0-b96d-30d9-cbcf9767f43b
   FVA WMS Rotwildgebietehttps://owsproxy.lgl-bw.de/owsproxy/ows/WMS_FVA_Rotwildgebiete?https://www.geoportal-bw.de/geonetwork/srv/api/records/1c0f8a0e-f041-ecda-d186-c712dfe6a7a0
   FVA WMS Wildruhegebietehttps://owsproxy.lgl-bw.de/owsproxy/ows/WMS_FVA_Wildruhegebiete?https://www.geoportal-bw.de/geonetwork/srv/api/records/a1c7583f-8d96-7230-9382-5cea60ac0a19

Klimafolgenforschung

   FVA WMS Bonität unter Klimawandelhttps://owsproxy.lgl-bw.de/owsproxy/ows/WMS_FVA_Klima_Bonitaet?https://www.geoportal-bw.de/geonetwork/srv/ger/catalog.search#/metadata/b5c66ecc-3f56-4358-97e9-aaa5ac0ace7a
   FVA WMS Buchdruckergefährdung unter Klimawandelhttps://owsproxy.lgl-bw.de/owsproxy/ows/WMS_FVA_Klima_Buchdruckergefaehrdung?https://www.geoportal-bw.de/geonetwork/srv/ger/catalog.search#/metadata/81dcf487-24ab-49ed-bee0-7d381aa94ff5
   FVA WMS Sturmwurfgefährdunghttps://owsproxy.lgl-bw.de/owsproxy/ows/WMS_FVA_Klima_Sturm?https://www.geoportal-bw.de/geonetwork/srv/ger/catalog.search#/metadata/4fe46143-561d-4614-924e-7345e542c8c4
   FVA WMS Bodenwasserhaushalt unter Klimawandelhttps://owsproxy.lgl-bw.de/owsproxy/ows/WMS_FVA_Klima_Wasserhaushalthttps://www.geoportal-bw.de/geonetwork/srv/ger/catalog.search?node=srv#/metadata/bed5fff8-0fd2-4fc8-8170-1ccfcd3769a3
   FVA WMS Artverbreitung unter Klimawandelhttps://owsproxy.lgl-bw.de/owsproxy/ows/WMS_FVA_Klima_Artverbreitung?https://www.geoportal-bw.de/geonetwork/srv/ger/catalog.search#/metadata/38827094-22e7-478e-b0fd-560f800cf0fa
   FVA WMS Vulnerabilität unter Klimawandelhttps://owsproxy.lgl-bw.de/owsproxy/ows/WMS_FVA_Klima_Vulnerabilitaet?https://www.geoportal-bw.de/geonetwork/srv/ger/catalog.search#/metadata/09eb8196-15ee-49a2-841b-28f2f09d5412
   FVA WMS Baumarteneigung unter Klimawandelhttps://owsproxy.lgl-bw.de/owsproxy/ows/WMS_FVA_Klima_Baumarteneignung?https://www.geoportal-bw.de/geonetwork/srv/ger/catalog.search#/metadata/0ff0deda-b76d-4e00-95bc-faa0f19ac06f

Potentialstudie Windenergie

   FVA WMS Potentielstudie Windenergie im Wald 5,25 m/s in 100mhttps://owsproxy.lgl-bw.de/owsproxy/ows/WMS_FVA_Windenergiepotential_Wald_525ms_100m?https://www.geoportal-bw.de/geonetwork/srv/api/records/fb9d1843-8dbe-31c8-a307-e843b8b36170
   FVA WMS Potentielstudie Windenergie im Wald 5,75 m/s in 100mhttps://owsproxy.lgl-bw.de/owsproxy/ows/WMS_FVA_Windenergiepotential_Wald_575ms_100m?https://www.geoportal-bw.de/geonetwork/srv/api/records/77d82312-ccc8-f9e8-4909-d9ec2843a63a

nach oben

Warenkorb

Titel Anzahl Preis
Gesamtpreis: